Kroz dugogodišnju tradiciju obrade drva, u firmi Kircek d.o.o. ono je tretirano kao vrijedan izvor sirovine te se obrača maksimalna pažnja na način na koji se koristi. Drvna sirovina koju nabavljamo u skladu je sa FSC normama, što znači da nije posječeno protupravno na mjestima na kojima su ugrožena tradicionalna ili ljudska prava, da ne potječe iz šuma u kojima je drvo genetski modificirano i da nije posječeno u šumama koje su zaštičene (prirodni rezervati, plantaže koje nisu za komercijalnu upotrebu…).

Poslodavac se također brine da su osigurani svi uvjeti za rad uključujući i ugodnu radnu okolinu te svu potrebnu zaštitu na svim radnim mjestima, da su poštivana sva ljudska prava te da se načinom proizvodnje i prerade drva niti u jednoj fazi ne krše ekološki standardi definirani zakonom i moralnim odgojem pojedinca.

Proizvodi tvrtke KIRCEK d.o.o. su FSC certificirani od 2004. godine.

fsc_min_01