Drvni materijal za pakiranje podvrgava se toplinskom tretmanu (HT), pri kojem se drvo zagrijava sve dok se ne postigne minimalna temperatura u sredini elementa od 56 ºC i to najmanje u trajanju od 30 minuta, a sa svrhom sterilizacije drvne ambalaže.

Sav drvni materijal je također i okoran (nema kore).

Tvrtka KIRCEK d.o.o. registrirana je pod brojem HR – 0060, a spomenuti tretman je počela primjenjivati od 02.05.2006.

ISPM 15 – potvrda_s